Biuletyn Informacji Publicznej / Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności strony internetowej

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 29 marca 2021 o 11:18:25. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-29.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.
  • Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w dużej części zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Wyłączenia

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.
  • Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Ułatwienia

Strona internetowa szkoły spełnia rekomendacje WCAG 2.1 oraz standardy ADA. Jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące. W menu strony znajduje się szereg opcji pomocniczych.

Przyciski wyboru kontrastu:

  • tryb nocny

Dostępne są również opcje:

  • zmiany wielkości czcionki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. E-mail: pp1.zieldol@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 747 22 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 29 marca 2021 o 11:18:25, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP