Psycholog

1) Współpracujący z przedszkolem psycholog otacza opieką wszystkie dzieci a szczególnie dzieci odbywające roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.
2) Do zadań psychologa należy:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci;
b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych, interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli,
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym, pozaprzedszkolnym poszczególnych dzieci;
e) wspieranie nauczycieli w działaniach wynikających z programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktycznego,
f) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
g) współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) w procesie terapeutycznym ich dzieci, poprzez możliwość uczestnictwa w zajęciach,
h) współpraca z nauczycielem w poszczególnych grupach poprzez przekazywanie informacji dotyczących już opanowanych umiejętności i zachowań, które nauczyciel może egzekwować od dziecka,
i) w razie potrzeby kierowanie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka do specjalistycznych poradni, placówek służby zdrowia celem specjalistycznych konsultacji,
j) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP