Nauczyciele

W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje na podstawie przepisów prawa oświatowego.

1) Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na terenie przedszkola poprzez:
a) uwypuklenie w tematyce zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu dzieci na terenie przedszkola, powodów, dla których część dzieci nie do końca czuje się bezpiecznie wśród koleżanek i kolegów,
b) wzmożenie działalności profilaktycznej wśród tej grupy dzieci, która – w relacjach rówieśniczych – nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym dzieciom,
c) informowanie na bieżąco policję o zadaniach noszących znamiona przestępstw, stanowiących zagrożenia dla życia i zdrowia dzieci oraz przejawach demoralizacji dzieci,
d) zawiadamianie policji lub sądu o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego,
e) reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania, dyscypliny, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, gestów.
2) W przedszkolu zatrudniani są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym, z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
3) Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa
4) Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.
b) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
c) Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
d) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
e) obserwacja zachowania dziecka w różnych sytuacjach po to, aby je lepiej poznać i współdziałać w jego rozwoju, nie zaś po to, aby je oceniać;
f) zbieranie rzetelnej wiedzy o dziecku, gdyż tylko taka pozwala na dobranie trafnych metod, form i sposobów pracy;
g) dyskretnie prowadzona obserwacja, nie ingerująca w zachowanie dziecka w naturalnych warunkach i w miejscu, gdzie na co dzień przebywa;
h) dokumentowanie obserwacji pedagogicznych jest obowiązkowe, natomiast sposób dokumentowania jest dowolny i nauczyciel ma w tym zakresie swobodę wyboru. Dokumentacja służy nauczycielowi do bezpośredniej pracy z dzieckiem, może być też wykorzystana w trakcie rozmów z rodzicami.
j) przeprowadzanie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych, które mają na celu rozpoznanie potrzeb rozwojowych, porównawcze badanie osiągnięć dzieci, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, pierwsza obserwacja prowadzona i udokumentowana jest do 15 października, druga do 31 maja w grupach młodszych oraz do 15 marca dzieci objętych rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym
k) nauczyciel w miarę potrzeb dokonuje obserwacji dzieci uzdolnionych i wykazujących nadmierne trudności, wraz z podaniem przyczyn i propozycji wsparcia psychologiczno pedagogicznego: do 30 marca przedstawia dyrektorowi wniosek o zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla danego dziecka lub grupy dzieci,
5) Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
a) Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.,
b) Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
c) Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
d) Eliminowanie niepowodzeń dzieci,
e) Współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających
w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
f) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
h) Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
i) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
j) Realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki,
k) śledzenie losów wychowanków jako forma współpracy ze środowiskiem lokalnym
6) Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączenie ich w działalność przedszkola.
7) Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych. Ponadto Nauczyciel ma prawo do:
a) realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego,
b) podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania, decydowania o doborze form i metod pracy,
c) opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki,
d) ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego, możliwości prawidłowego przebiegu stażu,
e) do pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorskich form pracy,
f) znajomościsystemu motywującego do pracy, publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą,
g) promowaniaswoich działań w środowisku lokalnym,
h) uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, w ramach WDN, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami placówki,
i) uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami, dofinansowaniadoskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola,
j) wynagrodzeniaza swoją pracę,
k) do urlopu wypoczynkowego,
l) uprawnieniao charakterze socjalnym,
ł) uprawnienia do nagród i wyróżnień.
8) Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:
a) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania itp.,
b) prezentowania wzoru kultury osobistej i taktu,
c) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie.
9) Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa Ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
10) Zgodnie z art. 63 Karty Nauczyciela nauczyciel korzysta w związku z pełnieniem obowiązków służbowych z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych.
11) Organ prowadzący przedszkole obowiązany jest z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP