Biuletyn Informacji Publicznej / Pracownicy / Pracownicy administracji i pracownicy obsługi

Pracownicy administracji i pracownicy obsługi

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Księgowego

Podstawowym zadaniem pracowników jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
1) Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielkami w zakresie opieki
i wychowania dzieci,
2) Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
3) Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
4) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu Nr 1 zobowiązani są do stwarzania dzieciom miłej, serdecznej atmosfery, są też odpowiedzialni za wizerunek placówki.
Kierownik gospodarczy
Do zadań kierownika gospodarczego należy sprawowanie bezpośredniej kontroli nad:
– dyscypliną pracy pracowników obsługi,
– stanem sanitarnym, bhp i ppoż. przedszkola i ogrodu,
– przestrzeganiem przez pracowników obsługi regulaminu pracy,
– prowadzenie gospodarki materiałowej i żywieniowej przedszkola,
– wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.
Sekretarka
Do zadań sekretarki należy:
– rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących,
– przepisywanie korespondencji,
– prowadzenie dokumentacji uczniów, wykazu uczniów objętych obowiązkiem szkolnym;
– wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń,
– prowadzenie teczek Akt Osobowych,
– sprawozdawczość, statystyka
– archiwizacja dokumentów (dzienniki lekcyjne, protokoły, teczki Akt Osobowych),
– wszelkie inne zadania zlecone przez dyrektora placówki wynikające ze stosunku pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.
c) Pomoc nauczyciela
Do zadań pomocy nauczyciela należy:
– pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,
– pomoc w czasie prowadzenia zajęć przez nauczycielkę,
– utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,
– przestrzeganie zasad bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
– wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.
d) Kucharz:
Do zadań kucharza należy:
– punktualne sporządzanie posiłków,
– pobieranie produktów z magazynu żywnościowego i kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych,
– dbanie o racjonalne zużycie produktów,
– utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń kuchennych,
– dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,
– przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
– współudział w sporządzaniu jadłospisów i kontrolowanie wartości kalorycznych przygotowywanych posiłków,
– wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych
e) Pomoc kucharki
Do zadań pomocy kucharki należy:
– pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków,
– utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu, naczyń,
– dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,
– przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
– wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.
f) Starsza woźna/woźna
Do zadań starszej woźnej/woźnej należy:
– utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,
– współdziałanie z nauczycielem,
– obsługa przy posiłkach,
– pomoc przy karmieniu dzieci,
– pomoc przy wykonywaniu czynności samoobsługowych przez dzieci ,
– dbanie o powierzony sprzęt,
– przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
– wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.
g) Woźna – Szatniarka
Do zadań woźnej – szatniarki należy:
– utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,
– pomoc dzieciom w sytuacjach tego wymagających,
– dbałość o rzeczy pozostawione przez dzieci w szatni,
– pełnienie zadań opiekuńczo-obsługowych w stosunku do dzieci,
– przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
– wydawanie dzieci tylko ich prawnym opiekunom lub osobom przez nich upoważnionym,
– wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się teczce akt osobowych.
h) Starszy dozorca/dozorca
Do zadań starszego dozorcy należy:
– utrzymywanie czystości na terenie ogrodu i przynależącym do przedszkola,
– codzienna kontrola wszystkich pomieszczeń przedszkola i terenu ogrodu pod względem bezpieczeństwa,
– wykonywanie drobnych napraw sprzętu i zabawek w zależności od potrzeb,
– dokonywanie zakupów,
– przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
– wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i wynikających z organizacji pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP