Tryb działania

Przedszkole działa na podstawie:
1)     Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie Oświaty  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669 ze zm.).
2) Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz.996 ze zm.)
3) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U z 2017, poz. 2203)
4) Aktu założycielskiego Przedszkola Zielona Dolnika;
5) Statutu Przedszkola Zielona Dolnika

Zasady funkcjonowania Przedszkola Zielona Dolnika

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty,  Prawa Oświatowego oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

– zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

– zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka,

– realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego oraz programy własne pisane zgodnie z podstawą programową,

– zapewnia organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,

– kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka,

– umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej i religijnej,

– wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole,

– udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,

– konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach,

– zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania opieki,

– przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasady: zaspokajania potrzeb dziecka, aktywności.

Przedszkole jest czynne 11 godzin dziennie w dni robocze. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców. Godziny pracy określone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola .

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a) Miasto Stołeczne Warszawa,

b) Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

c) przychodów konta dochodów własnych

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP